योजना निहाय अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थाची संख्या (गोषवारा)

प्रवेश क्षमतेनिहाय स्थिती

अ.ककक क्र
योजना संस्थाची संख्या प्रवेश क्षमता प्रवेश
शासकीय अशासकीय शासकीय अशासकीय शासकीय अशासकीय
अनुदानित विना
अनुदानित
एकूण
अनुदानित विना
अनुदानित
एकूण अनुदानित विना
अनुदानित एकूण
1 शिल्प कारागिर प्रशिक्षण 8 0 14 22 1089 0 1036 2125 1387 0 1126 2513
1 पुर्व व्यावसायिक 4 1 0 5 480 120 00 600 523 82 00 605
2 उच्च माध्यमिक
व्यवसाय अभ्यासक्रम
(एमसीव्हिसी) 2 20 0 22 180 1900 00 2080 132 1336 00 1468
3 द्विलक्षी
अभ्यासक्रम 2 5 22 29 350 400 1700 2450 191 275 871 1337
4 प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 0 0 5 5 0 0 150 150 0 0 110 110
5 शिकाउ उमेदवारी योजना 1 0 0 1 776 0 0 776 367 0 0 367
एकूण 17 26 41 84 2875 2420 2886 8181 2600 1693 2107 6400